Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania reklam w wydawnictwach i na portalach Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000101146, NIP 778 01 64 903, REGON: 630175513 (Wydawca).
 2. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub zlecenie przesłane elektronicznie lub ustna umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy, miejsce realizacji (nazwa portalu, wybrany pakiet) oraz model płatności. Dozwolone są również ustalenia e-mail zawierające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy oraz model płatności. Warunki płatności oraz cen i wysokość rabatów określa Wydawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji. Klient ma do wyboru trzy modele płatności – Abonament miesięczny – reklamy w rotacji, CPM – za każde 1.000 odsłon oraz FF – za zlecony czas emisji reklamy (dzień, tydzień itp.) w wybranym miejscu na wyłączność.
 3. Zlecenie powinno zawierać pełen adres Zleceniodawcy do wystawienia faktury Vat wraz z NIP-em oraz w przypadku rozpoczynania współpracy dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopie odpisu KRS, Regon itp.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i oferty.
 5. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długo terminowego zlecenia, nowe ceny wchodzą w życie wraz z nowymi zleceniami jednak nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty ich wprowadzenia.
 6. Wszelkie materiały tekstowe (publikacje specjalne), nie będące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane nad tytułem „REKLAMA” oraz nazwą i logiem firmy reklamującej się. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci elektronicznej minimum 10 dni roboczych przed ich publikacją. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiałów do emisji – jak w pkt. 11 i 16.
 7. W przypadku kampanii reklamowej obejmującej publikację tekstów, infografik, zdjęć lub filmów, obowiązkiem Zleceniodawcy jest dołączyć do zamówienia oświadczenie, że posiada prawa autorskie do tych materiałów. W razie ich braku Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca może ponieść, dokonując ich publikacji.
 8. Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później niż w terminie jaki jest opublikowany w aktualnym cenniku ogłoszeń.
 9. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż ostateczny termin przyjmowania zleceń podany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
 10. Materiały do emisji powinny być dostarczone w terminie zgodnym z informacją podaną w cenniku ogłoszeń. W razie opóźnienia Wydawca nie gwarantuje umieszczenia reklamy w wybranym miejscu portalu, a w skrajnych przypadkach jej wyemitowania. Każda reklama powinna być przygotowana w trzech formatach dostosowanych do wszystkich nośników – PC, Tablet, Mobile.
 11. W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym w cenniku, Wydawca ma prawo do zamieszczania ostatniej emitowanej reklamy.
 12. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości, nieodpowiadających parametrom technicznym lub reklam niedostosowanych do wszystkich trzech nośników (PC, Mobile, Tablet).
 13. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.
 14. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za przygotowanie projektów autorskich reklam na portale rolnicze www.topagrar.pl, www.tygodnik-rolniczy.pl, www.warzywaiowoce.pl, www.sadnowoczesny.pl . W ramach zlecenia istnieje możliwość dokonania 3 poprawek.
 15. Prawa autorskie do projektów reklam wykonanych przez grafika pracującego dla Wydawcy należą do Wydawcy Kopiowanie, zmienianie, publikowanie, drukowanie, udostępnianie bez zgody Wydawcy zabronione. Przeniesienie praw autorskich jest odpłatne i wymaga wyraźnego postanowienia w umowie, która musi zostać podpisana przez Klienta oraz osoby upoważnione do reprezentacji Wydawcy. Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieskuteczność przeniesienia. Prawa przechodzą na Klienta/Nabywcę tylko na tych polach eksploatacji, które są w umowie wyraźnie wymienione.
 16. Za ogłoszenie przyjęte po terminie przyjmowania ogłoszeń oraz za ekspresowe przygotowanie projektu reklamy pobierana będzie opłata dodatkowa do wysokości 40% wartości ogłoszenia.
 17. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z linią programową i charakterem publikacji Wydawcy. Dostarczone przez Zleceniodawcę materiały nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a ich publikacja nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 18. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.
 19. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy podczas wyświetlania reklamy lub zliczania statystyk, które wynikną z wadliwości dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów reklamowych oraz dołączonych do nich kodów i cligTag, czy też innych przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.
 20. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się reklamy, w formie pisemnej.
 21. Wydawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadkach, gdy:
  - materiały reklamowe zostały dostarczone po terminie,
  - Klient nie dotrzymał terminu zgłoszenia reklamacji,
  - Klient nie zachował formy pisemnej,
  - przyczyna reklamacji nie leży po stronie Wydawcy.
 22. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto Wydawcy w Banku Pekao S.A. 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504.
 23. W przypadku firm polskich faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia a płatność musi nastąpić do 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku firm zagranicznych obowiązuje 100% przedpłata przed ukazaniem się ogłoszenia.
 24. W wypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności Zleceniodawca zostaje obciążony odsetkami 0,082 % za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku reklam po nieopłaconych trzech rachunkach. Wznowienie reklam nastąpi po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na zasadach przedpłaty.
 25. W przypadku przedterminowego zerwania umowy naliczane będą kary pieniężne od wysokości niesłusznie naliczonego rabatu.
 26. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2016 roku do odwołania lub wydania nowego.
 27. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. Nieważność jednego zapisu nie powoduje nieważności całego regulaminu.
 28. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży.
 29. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują prze pisy Kodeksu Cywilnego.